BAN GIÁM ĐỐC

     - Bác sĩ CKI Lê Hoàng Phong - Giám Đốc

     - Bác sĩ CKI Trần Thanh Hải - Phó Giám Đốc

     - Thạc sĩ Huỳnh Quốc Sử - Phó Giám Đốc

     - Bác sĩ CKI Ngô Thị Kim Phượng - Phó Giám Đốc