QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

Căn cứ Đề án vị trí việc làm của Trung tâm y tế TPBL.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Phòng KHNV.

Nay P. KHNV ban hành quy chế hoạt động như sau:

I. TỔ CHỨC:

        - Tổng số nhân lực hiện tại: 8; Nhu cầu thêm 01 BS.

        - P.KHNV chịu sự chỉ đạo của Ban giám đốc.

        - Nhân viên P.KHNV chịu sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo phòng.

        - Lnh đạo phòng: có 01 trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng, chia làm 3 tổ:

        + Tổ chuyên môn gồm: BS. Mã Trúc Sơn; BS Châu Hồng Hiếu; DS Huỳnh Nhựt Xuân Mai; HS Huỳnh Thu Kiều.

        + Tổ quản lý chất lượng bệnh viện và Truyền thông giáo dục sức khỏe gồm: BS Châu Hồng Hiếu, ĐD Đặng Thu Ngân, HS Lê Thị Ngọc Bích.

        + Tổ công nghệ thông tin (tin học): KS. Huỳnh Thái Vi, KS. Đỗ Văn Sáng.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CỦA TỪNG THÀNH VIÊN:

1. Trưởng phòng Phòng KH-NV: BS. Mã Trúc Sơn (Đi học).

2. Phó Trưởng phòng Phòng KH-NV: BSCK1. Châu Hồng Hiếu

Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện công tác nghiệp vụ chuyên môn của Trung tâm y tế. Tập trung tổ chức thực hiện lĩnh vực thuộc Quản lý chất lượng theo Thông tư 19/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện và Công nghệ thông tin theo Thông tư 53/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 về Quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng và Kế hoạch 193/KH-BYT về triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT, cụ thể:

         - Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện toàn bộ công tác của Phòng KH-NV. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong phòng phù hợp và đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc được giao của phòng. Khi vắng mặt phải báo cáo Ban giám đốc.

         - Tổ chức công tác giao ban, hội chẩn, hội thảo, kiểm thảo tử vong  toàn bệnh viện và tổ chức ghi chép biên bản để lưu trữ hồ sơ.

         - Chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy chế chuyên môn nghiệp vụ và quy chế của đơn vị.

         - Nắm vững số lượng người bệnh vào viện, ra viện, chuyển viện, tử vong; các trường hợp cấp cứu, bệnh nặng và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch. Thường xuyên kiểm tra công tác cấp cứu và thường trực của các khoa thuộc Trung tâm y tế.

         - Tổ chức phối hợp công tác giữa các khoa khám bệnh, khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng.

         - Tổ chức chỉ đạo công tác thống kê báo cáo, hồ sơ bệnh án của các khoa lâm sàng, hướng dẫn tuyến dưới rút kinh nghiệm kịp thời các vấn đề chuyên môn kỹ thuật.

         - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong toàn Trung tâm y tế và tuyến dưới về khoa học kỹ thuật. Thực hiện tốt mối quan hệ  giữa đơn vị và các cơ sở đào tạo để có kế hoạch phối hợp đảm bảo chất lượng công tác giảng dạy, học tập, thực tập cho học viên và công tác điều trị người bệnh.

         - Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, sơ kết, tổng kết kinh nghiệm điều trị toàn đơn vị.

         - Có kế hoạch tổ chức chỉ đạo tuyến dưới với mục tiêu hướng về cộng đồng để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

         - Lập kế hoạch phòng chống thảm hoạ và các trường hợp bất thường để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

         - Tham gia các hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện. Chỉ đạo các bộ phận trực thuộc như: quản lý chất lượng bệnh viện, công nghệ thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

        - Chỉ đạo tổ công nghệ thông tin của Trung tâm y tế thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao; Kiểm tra việc đẩy dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán BHYT.

        - Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của tổ quản lý chất lượng và chịu trách nhiệm về các hoạt động của tổ quản lý chất lượng. Tổng kết, báo cáo hoạt động của tổ quản lý chất lượng, kết quả công tác cải tiến chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh.

        - Hỗ trợ các nhóm chất lượng tại các khoa, phòng thực hiện các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng. Hướng dẫn các khoa, phòng xây dựng bản mô tả công việc theo vị trí việc làm và kiểm tra việc nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ theo bản mô tả công việc; Chỉ đạo việc thu thập, phân tích, quản lý, bảo mật các dữ liệu liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện trong lĩnh vực được phân công; Hỗ trợ các nhóm chất lượng tại các khoa, phòng thực hiện các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng; Tham gia đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng và đánh giá chất lượng bệnh viện.

        - Tham gia đánh giá chất lượng bệnh viện. Kiểm tra và yêu cầu các khoa, phòng, cá nhân thực hiện đúng kế hoạch quản lý chất lượng của bệnh viện. Đề xuất với giám đốc việc khen thưởng, kỷ luật đối với các cá nhân và tập thể trong thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng.

          - Chỉ đạo tổ truyền thông giáo dục sức khỏe thực hiện tốt chức năng được giao.

        - Thư ký của hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện.

        - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm y tế giao.

       3. Chức năng, nhiệm vụ của nhân viên phòng Kế hoạch nghiệp vụ:

       3.1 . Chức năng, nhiệm vụ nhân viên quản lý hồ sơ bệnh án và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

* DSĐH Huỳnh Nhật Xuân Mai:

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy định của ngành, của đơn vị.

- Quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ bệnh án của người bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

- Phụ trách Dược lâm sàng.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch, đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và người lao động trong toàn Trung tâm y tế.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công.

- Phối hợp với các thành viên trong phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

- Hỗ trợ mảng giám định BHYT.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo khoa phòng phân công.

       3.2 . Chức năng, nhiệm vụ của nhân viên phụ trách kế hoạch nghiệp vụ:

        * HSTH Huỳnh Thu Kiều:

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy định của ngành, của đơn vị.

- Phụ trách công tác thống kê, báo cáo.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong việc xây dựng các Kế hoạch của Trung tâm y tế. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kế hoạch.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong việc xây dựng các Kế hoạch nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

- Thư ký các cuộc họp theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học theo sự  phân công.

- Phối hợp với các thành viên trong phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

* ĐDTH Đặng Thu Ngân:

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy định của ngành, của đơn vị.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong việc xây dựng các Kế hoạch của Trung tâm y tế. Theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kế hoạch.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong việc xây dựng các Kế hoạch nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị.

- Tham gia các hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện.

- Sắp lịch trực hàng tuần trình lãnh đạo Trung tâm y tế phê duyệt và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

- Phối hợp với các thành viên trong phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

       3.3. Chức năng, nhiệm vụ nhân của nhân viên quản lý chât lượng:

* ĐDTH Đặng Thu Ngân:

- Nhân viên Tổ quản lý chất lượng chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo phòng Kế hoạch nghiệp vụ về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy định của ngành, của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo bản mô tả vị trí việc làm của tổ quản lý chất lượng và các công việc khác theo sự phân công của tổ trưởng quản lý chất lượng bệnh viện.

- Thu thập, phân tích, quản lý, bảo mật các dữ liệu liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện trong lĩnh vực được phân công.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng và đánh giá chất lượng bệnh viện. Hỗ trợ các nhóm chất lượng tại các khoa, phòng thực hiện các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng.

- Tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện của các khoa, phòng và đôn đốc các cá nhân, đơn vị thực hiện các biện pháp khắc phục sau kiểm tra, giám sát.

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công.

- Phối hợp với các thành viên trong phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

          3.4. Chức năng, nhiệm vụ nhân của nhân viên tin học:

        * KS Huỳnh Thái Vi:

        - Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy định của ngành, của đơn vị.

- Thực hiện tốt việc quản lý đẩy dữ liệu khám chữa bệnh BHYT đúng quy định.

- Bảo trì và khắc phục lỗi các phần mềm ứng dụng.

        - Bảo mật các thông tin hệ thống mạng và dữ liệu mạng nội bộ.

        - Nghiên cứu, ứng dụng và khai thác những phần mềm mới để đưa vào sử dụng.

        - Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công.

        - Phối hợp với các thành viên trong phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

            * KS Nguyễn Văn Huẫn:

        - Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế, quy định của ngành, của đơn vị.

- Thực hiện tốt việc quản lý đẩy dữ liệu khám chữa bệnh BHYT đúng quy định.

- Bảo trì và khắc phục lỗi các phần mềm ứng dụng.

        - Bảo mật các thông tin hệ thống mạng và dữ liệu mạng nội bộ.

        - Nghiên cứu, ứng dụng và khai thác những phần mềm mới để đưa vào sử dụng.

        - Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công.

          - Phụ trách thống kê báo cáo bạo lực gia đình.

       - Phối hợp với các thành viên trong phòng để thực hiện tốt nhiệm vụ của phòng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

     

4. Nội dung công việc được phân công:

TT

Họ và Tên

Chức vụ và TĐCM

Phụ trách

Ghi chú

1

Mã Trúc Sơn

Bác Sĩ

Trưởng phòng

 

Đi học

2

Châu Hồng Hiếu

Bác Sĩ CKI

Phó Trưởng phòng

Phụ trách chung

 

3

Huỳnh Thu Kiều

Hộ Sinh

Trung học

Thống kê, báo cáo, xây dựng kế hoạch hoạt động của Trung tâm;

 

4

Huỳnh Nhật Xuân Mai

Dược Sĩ

Tiếp nhận lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định;

 

5

Huỳnh Thái Vi

Kỹ sư tin học Quản lý

Tổ trưởng tổ công nghệ , Quản lý vận hành phần mềm khám, chữa bệnh;

 

6

Đỗ Văn Sáng

Kỹ sư CNTT

Tổ công nghệ, quản lý vận hành phần mềm KCB; Phụ trách bạo lực gia đình

 

7

Đặng Thu Ngân

Điều dưỡng

trung học

Phụ trách kế hoạch, quản lý chất lượng trung tâm

 

         Tất cả các thành viên của phòng làm việc trên tinh thần trách nhiệm, hổ trợ các công việc cho nhau, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ; khi thực hiện nhiệm vụ có khó khăn báo cáo lãnh đạo.

       Lãnh đạo có thể phân công các nhiệm vụ đột xuất khác cho các thành viên của phòng ngoài các nhiệm vụ nêu trên khi cần thiết.

       Các thành viên của phòng có đi công tác, tập huấn, đi học … thời gian từ 03 ngày trở lên, phải bàn giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên trong phòng và báo cáo lãnh đạo phòng trước khi đi học.